Chùm Haiku “Hoang vu” của Vũ Tam Huề- TP Hồ Chí Minh

Lau trắng dã quý vàng nỗi nhớ đi hoang   Đồng hoa cải vàng đàn bướm lang thang   3. Lau trắng một màu chuồn chuồn chở nắng về đâu ?  ... Read more »

Bến Bính- Chùm 253 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 253 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Đình Xuân, Lý Thị Tuyết, Lương Sơn, Nguyễn Thị Ngần, Lê Gia Hoài, Phạm Trà Mị, Lại Duy Bến,... Read more »

Chùm Haiku của Si Tâm- TP Hồ Chí Minh

Loài sâu vẽ bùa trên lá mật mã sinh tồn   Lời thề thấm vào đá hóa Vọng Phu   Cà phê tí tách giọt thời gian rơi   Chim hót thánh... Read more »

Cát Bà- Chùm 252 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 252 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Yên Đào, Lý Thị Tuyết, Quang Vũ, Nguyễn Thị Ngần, Nguyễn Căn, Phạm Trà Mị, Nguyễn Quang Hòa, Vũ Thị... Read more »