Tím tìm và tím đợi- Nguyễn Thánh Ngã

1.   Phố nhỏ chiều đông   tìm nhau không thấy   hoa tím bên song   2.   Đợi ai   cánh bằng lăng tím   một mình phôi phai  ... Read more »