Chùm thơ đôi Haiku- Lục bát của Vũ Tam Huề

1. Cánh chim đêm bên thềm lá rụng bóng trăng lay Người đi như cánh chim bay Người về mặc ngọn gió lay bóng mình 2. Đêm tàn trăng rụng tỉnh giấc... Read more »