alt

Sông Lấp- Chùm 245 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 245 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Đình Xuân, Phạm Thị Tuấn Anh, Hà Ngọc Hoàng, Yên Đào, Nguyễn Huy Hòa, Phạm Trà Mỵ, Lê Gia... Read more »