Chùm thơ Haiku ngẫu nhiên của Nguyễn Thánh Ngã

1. Con người xoay con chữ trong con ngươi 2. Nhói tim chiếc lưng còng của mẹ tả tơi 3. Tôi ơi đừng nổi gió lũ đã ngập đồng hoang 4. Những... Read more »