Chùm Haiku của Vũ Tam Huề- TP Hồ Chí Minh

1. Miễn dịch cộng đồng     đích tới cuối cùng     trận chiến chống virus   2. 5 K và vắc xin     hai mũi giáp công     ... Read more »