Chùm Haiku của Haijin Vũ Tam Huề

1. Lục bình      phiêu lãng      mơ về bến xưa   2. Hoa nhài     giấu mình trong đêm     hương mời gọi   3. Cánh hoa... Read more »