Nghiêm Xuân Đức- Thơ Hakư tự dịch sang tiếng Anh- Pháp

Tiếng chim mỏng nhẹ

Mưa phùn phơ phất

Chiều Xuân

The song light and thin of a bird

It drizzles sligtly

After noon of Spring

La chanson d’un oiseau  est mince et légère

Flotte le crachin

L’après- midi du Printemps

.

       Chuông gió lanh canh

Heo may động mành

Thu nhẹ lướt

The wind- chime jingles

North-east wind collides the curtain

Autumn glides slightly

Le carillon éolien  tinte

Le vent froid agite le rideau

L’automne passe doucement

.

Cao nguyên mây trắng bay

Bãi cỏ mềm dịu mát

Thiên đàng gần đây

Flying white cloud at the high-land

Soft and fresh grassplot

The Heaven may somewhere near by

Nuage blanc vole sur le plateau

La pelouse douce et fraîche

Le Paradis semle très proche

NXĐ

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt