Chùm haiku của Lâm Long Hồ- An Giang

  1. Lão bán rượu

nhận tiền lá

từ gã điên

  1. Tên lưu linh

đái

lên bóng mình

  1. Đáp lại cơn ho

ngoài cửa số

líu lo

  1. Bệnh nặng thêm

hoa nở

đẹp hơn ngoài thềm

  1. Mỗi lần hụt hơi

người sắp chết

lại yêu cõi đời

LLH

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt