Chùm Haiku của Nguyễn Văn Đốc- Quảng Ngãi

1-On strolling trip / moon stays at/ long river .

Bước lãng du

trăng trọ

sông dài.

 

2-Immense ocean / Haiku boat / becomes a bridge .

Đại dương mênh mông

thuyền Haiku

nối bờ.

 

3-COVID / nightmare/ hidden enemy.

COVID

cơn ác mộng

kẻ thù giấu mặt.

 

4-Verses / share / pain of mankind.

Câu thơ

mang nỗi đau

trần thế.

 

5-IN winter / bats in deep sleeping / wait for spring .

Trời lập đông

bầy dơi ngủ vùi

đợi xuân .

 

6-After heavy rain/ mushrooms rise up / look like umbrellas .

Sau trận mưa

nấm giương dù

che nắng.

NVĐ

 

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt