Chùm Haiku của Nguyễn Văn Đốc- Quảng Ngãi

1- Hà Nội mùa mưa

    miễn phí xem
    rối nước.
Hanoi in rainy season/ free of fee / water puppet.
 2- Mưa Thăng Long
      rồng về
      hí thủy .
Thang Long in rain/ dragon came back / playing water.
  3- Sau cơn mưa
       phố xá Hà nội
       tựa tranh thủy mặc.
After heavy rain/ streets of Hanoi / like as an ink wash painting.
  4- Thiếu nữ Hà Thành
       tay dù tay váy
       lội sông.
Young girls of Hanoi / take umbrella and twist skirt/ walking on street river.
  5-Phố ngập
     chuột cống
     kêu trời.
 City ‘ s flooded / sewer rates/ call God .
NVĐ

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt