Thơ Haikư Việt tự dịch sang tiếng Anh- Pháp của Nghiêm Xuân Đức

1.

Tết qua

Cành đào vứt bên đường

Nhú một nụ hoa

.

Têt  Holiday has passed

On a branch of peach tree, thrown away

                                   by the road-side

Begins to appear a flower bud

.

 La Fête de Têt est passée

Une branche de pêcher, jetée à côté du

                                                   chemin

S’ouvre un bouton de fleur

.

 2.

Tiếng chim mỏng nhẹ

Mưa phùn phơ phất

Chiều Xuân

  .

The song light and thin of a bird

It drizzles sligtly

After noon of Spring

.

 La chanson d’un oiseau  est mince

                                             et légère

Flotte le crachin

L’après- midi du Printemps

.

3.

Chuông gió lanh canh

Heo may động mành

Thu nhẹ lướt

.

The wind- chime jingles

North-east wind collides the curtain

Autumn glides slightly

  .

Le carillon éolien  tinte

Le vent froid agite le rideau

L’automne passe doucement

NXĐ

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt