Cỏ đuôi chồn

Chiều đi làm về, thấy vạt cỏ đuôi chồn rất đẹp, trước ngôi nhà không người. Nơi mình ở và vài nơi mình đi qua ở đây thấy nhà bỏ hoang khá nhiều. Ngôi nhà này là kiểu nhà phổ biến ở vùng nông thôn nước Nhật. Thấy cỏ đuôi chồn mình lại chợt nhớ miền đông nam bộ. Nơi miền nam của một thời quá vãng ấy cứ độ cuối mùa mưa là cỏ đuôi chồn trổ rất nhiều, khắp nơi. Bây giờ xa xôi quá…!

えのころぐさ
ゆうやけ に きざまれた
とおい きせつ。

Cỏ đuôi chồn
tạc vào hoàng hôn
những mùa viễn xứ.

Lưu Minh Hải

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt