Chùm Haku của Jean Antonini- CH Pháp

1-Toujours la mouche

sur la touche P,sur la touche M

ne te gêne pas!

–  Vẫn con ruồi ấy

 đậu trên phím chữ P, chữ M 

Xin cứ tự nhiên

 

2-   Non pas sur mon nez

pas sur ma joue,sur ma main

dans le bol de thé

–   Không đậu trên mũi, 

trên má, trên tay 

mà ngay trên bát trà tôi đang uống

 

3 –  J’appelle la mouche

elle vient ,aussi elle vient

je ne l’appelle pas

 –  Tôi gọi con ruồi 

nó liền bay đến 

 Không ,tôi gọi gì đâu!

 

4-  Cette mouche obsédée /

à force de tourner

me donne le tournis

–  Con ruồi ma ám

cứ bay vòng quanh

 làm hoa cả mắt

 

5-  Oh elle quitte le bol

pour arpenter la page blanche

veut-elle connaitre ma vie ?

  Ô kìa nó rời bát trà 

sà đo trang giấy trắng 

Muốn biết đời tôi chăng?

 

6 –  Si je lui donne un nom

je pourrais l’appeler mais

viendra t’elle?

–  Nếu  cho ruồi một tên

 tôi sẽ gọi được đấy 

 nhưng liệu nó có đến không?

 

7-  Hé ! Écarte-toi

que je boive mon bol de thé

mouche,mouche !

–  Ê ê! Hãy bay xê ra 

cho ta uống trà 

ruồi ơi ,ruồi à!

 

8 –  Que cherche-t’elle

30e tour de mon bol de thé

la mouche ?…l’ été

–  Ruồi kia tìm chi 

30 vòng rồi quanh bát trà tôi?

 con ruồi…mùa hạ

 

9-   Qu’ai-j e oublié

50e tour du bol de thé

la mouche cherche ,cherche..

–  Tôi có quên gì không 

ruồi bay 50 vòng 

con ruồi tìm  ,tìm…

 

10-  Et soudain elle est partie

la petite

elle me manque

– Thế rồi bỗng nhiên

con ruồi bé tí 

 vụt bay đi mất ,làm tôi nhớ nhung

 

11-  Merci,mouche

tu m’as quand même laissé

quelques haikus

–  Ruồi ơi,cảm ơn 

dẫu sao mày đã 

để lại mấy khúc haiku

 

12-  Une mouche sur l’écran

mais est -ce la mienne

Je l’appelle!…Non

–  Kìa ,con ruồi trên màn hình 

phải chăng chính nó  

Tôi gọi…  Mà không!

 

13-  Mouche d’été

je lui ouvre la porte

qu’elle ne voit pas…

–  Con ruồi mùa hạ 

tôi mở cửa ra 

Nó đâu có thấy …

 

Đinh Nhật Hạnh dịch và giới thiệu

 

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt