Cánh dơi Corona 2020/ Bat Wings Corona 2020- Haijin Đinh Nhật Hạnh

alt

alt

Trích đăng từ Tạp chí GENYU -TOKYO Số 87-8/2020-WHA (Hiệp Hội Haikư Thế Giới) trg 12-13.
Bản dịch tiếng Nhật : Ban’ya Natsuishi-Chủ tịch WHA

蝙蝠の翼コロナ2020

Đinh Nhật Hạnh Vietnam ディン・ニャット・ハイン ベトナム

English translations by Trần Hữu Hiển 英訳 チャン・ヒュー・ヒエン

Japanese translations by Ban’ya Natsuishi             和訳 夏石番矢

Hỡi ác quỷ Corona!

Ai sinh mi ra,

từ đất lànhVũ Hán?


Hey, demon Corona / who creates you / in good land of Wuhan?

おい、悪魔コロナ/誰がお前を産み出した/武漢のよき地で?


Lưới chăng khắp nơi

bủa bắt

chảo rán thơm từng đàn


Nets spread out everywhere / bats caught / cooked in frying pan

網あまねく広げられ/捕まった蝙蝠たち/フライパンで料理


Thế giới nay hoang mang

nhịp đời hầu tê liệt

Ai gây mầm tóc tang?!


The world now alarmed / life at a standstill / who sows death and grief?

警戒中の世界/停止の生活/誰が死と嘆きを撒いた


Không một tiếng xe

không một bóng người

não nuột tiếng từ quy óan hờn tiếc nuối


Not a vehicle sound / not a single human figure / only a deeply sad bird chirping

乗り物の音なく/人影もなく/だだ深く悲しい鳥のさえずり


Sao lương tri con người -câm lặng thế!

chín rõ mười,không nói

nuốt lửa hờn cháy tim


Human right senses – so silent / the truth untold / anger suppressed

人間の良識―しずか/語られない真実/抑えられた怒り


Thâu đêm

bóng những thiên thần áo trắng

quên mình ,nhiễm bệnh vì dân


Sleepless nights / self-sacrificing angels in white blouse / corona-virus infected patients cured

不眠の夜/白いブラウスの自己犠牲の天使たち/コロナウイルス治った患者に感染


Bao mẹ nghèo

lòng thiêu ,dạ đốt

gánh hành rong cấm chợ, ngước trông trời…


Many poor mothers / anxious street vendors / markets banned…

たくさんの貧しい母親/不安な屋台商人/市場は閉鎖

Thăng Long 1020 năm -im ắng

đêm nằm nghe tim mình

nổi trống ,điểm thời gian …


Quiet 1020-year-old capital city / sleepless night / I heard my heart striking the time

千二十年静かな首都/不眠の夜/わが心臓時を刻むのを聞いた

ĐNH

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt