Miền Cửa Biển- Chùm 275 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 275 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Quang Minh, Phạm Thị Thu Hương, Phạm Mai Hương, Nguyễn Thị Ngần, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Duy Vinh, Mai Hồng... Read more »

Biển của em- Chùm 274 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 274 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Xuân Căn, Yên Đào, Vũ Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Hưng, Nga Lê, Hoàng Dương, Hồng Loan, Nguyễn Duy Vinh... Read more »

Cầu Niệm- Chùm 273 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 273 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Quang Minh, Nguyễn Xuân Căn, Yên Đào, Nguyễn Thế Kỹ, Vũ Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Hưng, Nga Lê, Hoàng Dương,... Read more »

Thu chiều- Chùm 272 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 272 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Lê Gia Hoài, Nguyễn Xuân Căn, Yên Đào, Vũ Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Hưng, Nga Lê, Hoàng Dương, Hồng Loan,... Read more »

Du dương- Chùm 271 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 271 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Trần Thị Hoa, Hồng Loan, Hoàng Dương, Nga Lê, Nguyễn Ngọc Hưng, Lương Huỳnh Trọng Nghĩa, Vũ Tuyết Nhung, Yên... Read more »

Khát vọng Hải Phòng- Chùm 270 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 270 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Xuân Căn, Hoàng Yến, Yên Đào, Lý Thị Tuyết, Vũ Tuyết Nhung, Trần Hồng Phong, Nga... Read more »

Gia đình- Chùm 269 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 269 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Phạm Trà Mị, Nguyễn Xuân Căn, Nguyễn Thế Kỹ, Yên Đào, Nguyễn Duy Hưng, Vũ Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Hưng,... Read more »

Hoa và chàng- Chùm 268 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 268 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Lê Thục Đan, Nguyễn Xuân Căn, Lê Gia Hoài, Nguyễn Thế Kỹ, Vũ Tuyết Nhung, Vũ Thị Thu Hà,... Read more »

Mùa phố biển- Chùm 267 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 267 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Duy Hưng, Hoàng Dương, Yên Đào, Nga Lê, Trần Thị Hoa, Nguyễn Ngọc Hưng, Vũ Tuyết Nhung, Nguyễn Thế... Read more »

Hoa Nắng- Chùm 266 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 266 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Hồng Loan, Hoàng Dương, Nguyễn Duy Vinh, Nga Lê, Nguyễn Ngọc Hưng, Vũ Tuyết Nhung, Hoàng Yến, Nguyễn Xuân Căn,... Read more »