Nhớ Hải Phòng- Chùm 262 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 262 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Quang Minh, Lý Thị Tuyết, Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Thị Ngần, Đào Yên, Lương Huỳnh Trọng Nghĩa, Hoàng Yến, Nga... Read more »

Tiếng Biển- Chùm 261 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 261 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Lương Sơn, Nguyễn Xuân Căn, Lê Gia Hoài, Lý Thị Tuyết, Nguyễn Ngọc Hưng, Nguyễn Thị Ngần, Phạm Thị Hương,... Read more »

Tình Biển- Chùm 260 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 260 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Vũ Thị Thu Hà, Lý Thị Tuyết, Yên Đào, Nguyễn Thị Ngần, Nguyễn Quang Hòa, Phạm Trà Mị, Vũ Tuyết... Read more »

Miền Cửa Biển- Chùm 259 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 259 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Phạm Thị Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Hưng, Nga Lê, Lương Huỳnh Trọng Nghĩa, Nguyễn Quí Nghi, Phạm Trà Mị, Trần... Read more »

Hoa Hồng- Chùm 258 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 258 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Hoàng Yến, Lý Thị Tuyết, Đào Yên, Nguyễn Thị Ngần, Phạm Thúy Vinh, Phạm Trà Mị, Lương Huỳnh Trọng Nghĩa,... Read more »

Giao mùa- Chùm 257 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 257 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Xuân Căn, Phạm Thị Hương, Lý Thị Tuyết, Lại Duy Bến, Nguyễn Thị Ngần, Lê Gia Hoài, Phạm Trà... Read more »

Nồng say- Chùm 256 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 256 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Quang Hòa, Yên Đào, Quang Vũ, Lý Thị Tuyết, Nguyễn Thị Ngần, Vũ Thị Thu Hà, Phạm Trà Mị,... Read more »

Chốn bình yên- Chùm 255 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 255 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Đào Thị Mai, Nga Lê, Nguyễn Ngọc Hưng, Lương Huỳnh Trọng Nghĩa, Nguyễn Quí Nghi, Phạm Trà Mị, Trần Thị... Read more »

Hồ Tam Bạc- Chùm 254 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 254 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Đào Yên, Lý Thị Tuyết, Hoàng Yến, Nguyễn Thị Ngần, Ngô Trung Dũng, Phạm Trà Mị, Nguyễn Duy Vinh, Nga... Read more »

Bến Bính- Chùm 253 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 253 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Đình Xuân, Lý Thị Tuyết, Lương Sơn, Nguyễn Thị Ngần, Lê Gia Hoài, Phạm Trà Mị, Lại Duy Bến,... Read more »