Hoa Nắng- Chùm 266 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 266 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Hồng Loan, Hoàng Dương, Nguyễn Duy Vinh, Nga Lê, Nguyễn Ngọc Hưng, Vũ Tuyết Nhung, Hoàng Yến, Nguyễn Xuân Căn,... Read more »

Cảng- Chùm 265 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 265 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Đào Yên, Lý Thị Tuyết, Nguyễn Thị Ngần, Phạm Trà Mị, Nguyễn Xuân Căn, Nguyễn Thế Kỹ, Vũ Tuyết Nhung,... Read more »

Sông- Chùm 264 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 264 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Vũ Tuyết Nhung, Lý Thị Tuyết, Lê Gia Hoài, Nguyễn Thị Ngần, Quang Vũ, Phạm Trà Mị, Vũ Thị Thu... Read more »

Sông Hồng- Chùm 263 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 263 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Yên Đào, Lý Thị Tuyết, Thái Văn Lợi, Nguyễn Thị Ngần, Đặng Quang Đạo, Phạm Trà Mị, Lương Huỳnh Trọng... Read more »

Nhớ Hải Phòng- Chùm 262 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 262 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Quang Minh, Lý Thị Tuyết, Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Thị Ngần, Đào Yên, Lương Huỳnh Trọng Nghĩa, Hoàng Yến, Nga... Read more »

Tiếng Biển- Chùm 261 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 261 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Lương Sơn, Nguyễn Xuân Căn, Lê Gia Hoài, Lý Thị Tuyết, Nguyễn Ngọc Hưng, Nguyễn Thị Ngần, Phạm Thị Hương,... Read more »

Tình Biển- Chùm 260 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 260 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Vũ Thị Thu Hà, Lý Thị Tuyết, Yên Đào, Nguyễn Thị Ngần, Nguyễn Quang Hòa, Phạm Trà Mị, Vũ Tuyết... Read more »

Miền Cửa Biển- Chùm 259 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 259 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Phạm Thị Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Hưng, Nga Lê, Lương Huỳnh Trọng Nghĩa, Nguyễn Quí Nghi, Phạm Trà Mị, Trần... Read more »

Hoa Hồng- Chùm 258 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 258 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Hoàng Yến, Lý Thị Tuyết, Đào Yên, Nguyễn Thị Ngần, Phạm Thúy Vinh, Phạm Trà Mị, Lương Huỳnh Trọng Nghĩa,... Read more »

Giao mùa- Chùm 257 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 257 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Xuân Căn, Phạm Thị Hương, Lý Thị Tuyết, Lại Duy Bến, Nguyễn Thị Ngần, Lê Gia Hoài, Phạm Trà... Read more »